Nieuwsbericht

Nieuwsbrief 1 maart 2021

Door Karin Meijer

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Biddag 2021

Op 3 en 10 maart is het biddag in de kerken. Op school staan we stil bij het Bijbelgedeelte uit Nehemia 2. Het thema is:  De biddende bouwer. Het gaat over de profeet Nehemia die de opdracht krijgt om Jeruzalem te herbouwen. De kinderen leren psalm 143:10. Zo krijgen we allemaal de opdracht om te bidden én te werken. Soms, zonder dat je weet of het lukt wat je doet. Maar als God ons helpt bouwen we niet tevergeefs. 

Voor de biddag van de Gereformeerde Gemeente kunt u verlof aanvragen. Dit mag door een bericht te sturen aan de leerkracht(en) van uw kind(eren).

We wensen iedereen een gezegende biddag.

Leefstijl - Werken aan de ontwikkeling van sociale-vaardigheden. 

De komende weken starten we in alle groepen met thema 4 van onze methode Leefstijl. Dit is een thema over zelfvertrouwen. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen door te werken aan een positief en realistisch zelfbeeld. We denken er daarom met de kinderen over na waar ze goed in zijn en waarin misschien minder goed. Het doel daarvan is dat kinderen zich bewust zijn van hun kwaliteiten en kunnen accepteren dat ze niet alles goed hoeven te kunnen. Het kan uw kind helpen als u dit onderwerp ook thuis bespreekt.

Lidmaatschap schoolvereniging en jaarlijkse contributie

Veel ouders van onze school zijn tevens lid van de lokale schoolvereninging. Daar zijn we blij mee omdat vanuit de vereniging een adviesraad is gevormd die samen met de directie de identiteit van de school bewaakt en borgt. Ook wordt er vanuit de adviesraad invloed uitgeoefend op benoeming van leden van de Raad van toezicht van het bestuur van Kindwijs. Elk jaar houdt de vereniging een jaarvergadering waarin verantwoording wordt afgelegd van de activiteiten van de adviesraad en van de financiën en waarin ook regelmatig een verkiezing plaatsvindt als er iemand aftreedt. Ook nu bereidt de adviesraad een ledenvergadering voor. Binnenkort zal de contributie van €10,00 weer geïnd worden bij de leden. Bij ouders die tevens lid zijn, zal deze contributie vanaf 2020 apart geïnd worden en niet meer vanuit de ouderbijdrage worden betaald. Dit is besloten om de geldstromen van de lokale vereniging gescheiden te houden van de algemene ouderbijdrage. Dat is het meest zuiver. Wilt u ook lid worden van de schoolvereniging? U bent van harte welkom als u:

  1. verklaart volledig in te stemmen met de grondslag en het doel van de schoolvereniging, zoals omschreven in de artikelen 2 en 3 van de statuten en de uitwerking daarvan in het identiteitsprofiel. 
  2. Toestemming verleent tot het incasseren van de verplichte jaarlijkse contributie van € 10,00       

GRONDSLAG

ARTIKEL 2

De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het eeuwige

onveranderd Woord van God, opgevat naar en in overeenstemming met de Drie Formulieren van Enigheid, zoals die zijn vastgesteld door de Nationale Synode te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.

DOEL EN MIDDELEN

ARTIKEL 3

  1. De vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van basisonderwijs overeenkomstig de in artikel 2 beoogde grondslag, zonder daarbij het maken van winst te beogen. 
  2. Zij tracht dit doel te bereiken door het stichten en instandhouden van een of meer scholen voor Christelijk basisonderwijs en door andere wettige middelen, welke aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
  3. De geldmiddelen van de vereniging worden op wettige wijze verkregen uit vergoedingen van overheidswege, contributies, giften, bijdragen,collecten, leningen, legaten, uitsluitend onder het voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden erfstellingen en andere haar rechtmatig toekomende baten.
  4. Zij mag deze evenwel niet aannemen of aanvaarden, indien daaraan voorwaarden zijn verbonden, die haar bij nakoming op enigerlei wijze zouden kunnen noodzaken te handelen in strijd met de artikel 2 en 3 van deze statuten of bezwaarlijk zijn voor de verwerkelijking van het doel van de vereniging.

Bovenstaande artikelen zijn overgenomen uit de statuten van de Vereniging tot bevordering van stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Dirksland, akte d.d. 2 jan 2013.

Deze statuten en het identiteitsprofiel zijn op te vragen bij de administratie van de school.

U kunt uw wens om lid te worden kenbaar maken bij de administratie van de school.

Inschrijven rapportgesprekken

Vanaf 8 maart kunt u via Parro inschrijven voor het online rapportgesprek. De gesprekken vinden plaats in de week van 22 tot en met 26 maart 2021.

Ter herinnering

10 maart Landelijke biddag

10 maart Groep 1 is vrij

10 maart Lesvrije middag vanaf 12:00 uur

 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op 15 maart 2021

Voor alle data geldt: Deo Volente

Namens het team een hartelijke groet,

Karin Meijer, directeur