Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over bijvoorbeeld de wijze waarop uw kind begeleid wordt, de communicatie vanuit de school, enzovoorts. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.

Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, oftewel als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het Stichtingsbestuur of voor een objectief onderzoek aan de klachtencommissie: 

In het kort komt de klachtenprocedure van de Prins Mauritsschool op het volgende neer:

Intern (klachtenregeling van de school is van toepassing):

  • Klager neemt (indien mogelijk) contact op met de betrokken persoon om een gesprek met hem/haar te arrangeren.
  • Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan neemt klager contact op met een lid van de directie of het bestuur.
  • Als ook dit niet tot een oplossing leidt, dan kan klager zich tot de contactpersoon* wenden. De contactpersoon verwijst klager door naar de vertrouwenspersoon.
  • De contactpersoon en de vertrouwenspersoon** begeleiden en adviseren de klager, waarbij de vertrouwenspersoon op grond van de klachtenregeling meer bevoegdheden heeft.

Extern (Reglement van de klachtencommissie is dan ook van toepassing):

  • Als ook in die weg geen oplossing wordt gevonden, dan heeft klager de mogelijkheid om naar de klachtencommissie*** te gaan. De vertrouwenspersoon kan klager adviseren een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. 
  • Klachten kunnen echter ook rechtstreeks worden ingediend. Echter, als klager naar de mening van de klachtencommissie zich onvoldoende heeft ingespannen de klacht door behandeling daarvan door de directeur, de vertrouwenspersoon of het bevoegd gezag met bevredigend resultaat af te doen, kan de klachtencommissie de klacht niet-ontvankelijk verklaren.
  • De klachtencommissie zal de klacht onderzoeken en een beslissing nemen.

Intern:

*Contactpersoon: mevrouw A. Koedam-Bom. Telefoonnummer: 0187-601000

Extern***: Voor de afhandeling van klachten en geschillen in het bijzonder onderwijs is er slechts één loket beschikbaar. Dit loket heet afgekort GCBO (Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs

Stichting GCBO

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Tel: 070 – 386 16 97

www.gcbo.nl

E-mail: info@gcbo.nl

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

Naam: Minke Vellinga

Telefoonnummer: 06-50602639

E-mail: m.vellinga@cjgrijnmond.nl of externevertrouwenspersoon@cjgrijnmond.nl

Bij afwezigheid van mevr. M. Vellinga:

Naam: Anita Pellenkoft

Telefoonnummer: 06-10097476 

E-mail: a.pellenkoft@cjgrijnmond.nl of externevertrouwenspersoon@cjgrijnmond.nl

Landelijk Meldpunt Vertrouwensinspecteurs:

0900-1113111