Waarom heeft de Prins Maurits een leerlingenraad?

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. 
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. 
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen. 
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen. 
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen. 
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen. 
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is. 
 • Bevorderen van actief burgerschap. 

Hoe is de organisatie?

 • In de groepen 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het schooljaar verkiezingen gehouden.
  De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde. 
 • Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen een “lesbrief leerlingenraad”, waarbij zij uitleggen wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd. 
 • In elke groep wordt één leerling gekozen die namens de groep het woord zal voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad. 
 • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant. 
 • De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept. 
 • Bij elke vergadering is de directeur als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig 
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas. 
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar. 

Waar denken we praktisch aan en wat kan er besproken worden?

 • De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken. 
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas. 
 • Leden van de leerlingenraad kunnen worden aangesproken 
 • Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda. 
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën. 
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen. 
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de medezeggenschapsraad of het team. 
 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein. 
 • Invulling van de vrijdag voor een vakantie. 
 • Advies bij de organisatie van het schoolreisje. 
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes. 
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten. 

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?

 • Een uur onder schooltijd in een ter beschikking staand klaslokaal of de personeelskamer. 

Hoe is het kiesreglement?

 • Elk schooljaar worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden. 
 • Tijdens deze verkiezingen worden uit elke groep 5, 6, 7 en 8 één leerling  verkozen die gedurende het gehele schooljaar  in de leerlingenraad zal zitten. 
 • De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 5 t/m 8. 
 • De kandidaten worden per groep op een stembrief geplaatst. Dit betekent dat er in totaal evenveel stembrieven zijn als groepen 5, 6, 7 en 8. 
 • Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid worden. 
 • Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming.