Hoe bieden wij passend onderwijs?

We staan open voor het begeleiden van kinderen met speciale onderwijsbehoeften. In gesprek met ouders onderzoeken we hiervoor alle mogelijkheden. Ook uitgaande van de organisatorische, pedagogische en didactische mogelijkheden binnen onze school. We streven ernaar om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen. Dit vraagt van ons dat we expertise in huis halen als de behoefte verder reikt dan onze basisondersteuning. Hiervoor werken we nauw samen met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. https://www.swvgo.nl/contact

Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften worden altijd in het zorgteam/kernteam, bestaand uit orthopedagoog en begeleider passend onderwijs en de intern begeleider besproken. Samen met leerkrachten, ouders en het team van begeleiders bekijken we nauwkeurig of en hoe we het onderwijs passend kunnen maken en/of houden.

Indien er onvoldoende groei bij een leerling voor één of meerdere vakken plaatsvindt wordt er binnen de groep gewerkt met een eigen leerlijn. Het werken met een eigen leerlijn zetten we in principe in na groep 5. We streven ernaar om het onderwijs in de groepen zo in te richten dat de leerling instructie krijgt van de eigen leerkracht. Wij streven ernaar dat alle leerlingen aan het eind van de basisschool de minimumdoelen hebben bereikt. Voor leerlingen, waarbij de begeleiding buiten de basisondersteuning valt en voor leerlingen waarvan we verwachten dat ze aan het eind van de basisschool niet de minimumdoelen hebben bereikt, wordt een ontwikkelperspectief opgesteld. Jaarlijks wordt dit ontwikkelperspectief met de ouders geëvalueerd en zonodig bijgesteld. 

Natuurlijk zijn er ook kinderen die een ontwikkelingvoorsprong hebben. Wij zijn als school in het bezit van een protocol “Hoogbegaafdheid”. Dit stelt ons beter in staat, om bij vermoeden van hoogbegaafdheid, te signaleren, te diagnosticeren en praktisch te begeleiden met behulp van concrete handelingsplannen. De basisstof wordt ‘gecompact’ en de leerling krijgt verdiepingsstof middels de methode Levelwerk om tegemoet te komen aan zijn of haar behoefte om uitdagende leerstof te verwerken. Levelwerkers krijgen gaan elke week naar de plusklas in onze school. Daar worden doelen gesteld en geëvalueerd en de leerstof wordt met de kinderen samen gepland zodat ook deze groep leerlingen doelgericht leert. Voor de hoogbegaafde leerling heeft onze stichting een eigen voorziening: de Verrekijker. (zie de pagina Kindwijsvoorzieningen)