Adviesraad

Aan de Prins Mauritsschool is een adviesraad verbonden. Die adviesraad bestaat uit het bestuur van de lokale  schoolvereniging: de “Vereniging tot bevordering van Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Dirksland”. Door middel van het lidmaatschap van de lokale vereniging is er, via het voordrachtrecht van een bestuurder, blijvende rechtstreekse invloed in het Stichtingsbestuur. Behalve het recht van voordracht van een bestuurder, heeft een adviesraad nog andere taken. Zij is een belangrijk adviesorgaan van de directeur met betrekking tot de identitieit. Zij wordt betrokken bij de vaststelling van belangrijke reglementen en zij maakt deel uit van commissies en werkgroepen, waaronder de wervings- en selectiecommissies voor de Prins Mauritsschool. Daarnaast vervult zij een functie in de informatie-uitwisseling tussen de stichting enerzijds en ouders en andere betrokkenen die het protestants-christelijk onderwijs een warm hart toedragen, anderzijds. Identiteitsborging  staat in de taakuitvoering van de adviesraad centraal. Ouders kunnen lid worden van de lokale vereniging door volledig in te stemmen met de grondslag en het doel van de lokale schoolvereniging.

De adviesraad bestaat uit vijf leden die middels een  ledenvergadering gekozen worden.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.De oudergeleding is gekozen uit en door de ouders en de personeelsgeleding uit en door het personeel. Samen adviseren zij de directie. Voor vrijwel alle beleidsbeslissingen geldt, dat de MR eerst om advies of instemming gevraagd moet worden, voordat de plannen uitgevoerd kunnen worden. Een afvaardiging van de MR neemt zitting in de sollicitatiecommissies en heeft op die wijze invloed op het aanstellen van nieuwe leerkrachten of directieleden. Aan onze stichting is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verbonden die advies en instemming heeft op de vraagstukken die van toepassing zijn voor de hele stichting.

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden.

De MR is bereikbaar via het e-maildres: mr@cbspm.nl

Ouderpanel

Een aantal keer per jaar komt het ouderpanel samen met de directeur en één van de leden van het managementteam of de intern begeleiders. Het doel van het ouderpanel is om de betrokkenheid van ouders bij de schoolorganisatie en het onderwijs vergroten en daar waar mogelijk komen tot verbeteringen van het onderwijs dat gegeven wordt. Tevens geeft het de gelegenheid om verheldering te geven over de keuzes die de school maakt, heeft gemaakt of wil maken. Ook kan er gepeild worden wat er onder ouders leeft, hoe er gedacht wordt over verschillende onderwerpen en is het ouderpanel op deze manier een klankbordgroep voor de school. 

Het ouderpanel bestaat uit maximaal acht ouders die zich vrijwillig aanmelden en per schooljaar kunnen wisselen.

Aciviteitencommissie

Er is een enthousiaste groep ouders die assisteert bij acitviteiten op school. Eigenlijk kunnen we niet  zonder de hulp van deze ouders. Zij verzorgen het themahoekje in de school gedurende het schooljaar, ze verlenen hulp bij verschillende activiteiten. Enkele voorbeelden van de activiteiten: het inpakken van sintcadeaus, assistentie bij vieringen, gereedmaken van de gemeenschapsruimte als er een ouderavond is, de organisatie van de ontvangst bij de musical en de afscheidsavond van groep 8 en het meegaan op schoolreis en schoolkamp. En niet te vergeten bieden zij praktische hulp bij de Koningsspelen.

De activiteitencommissie bestaat uit minimaal drie ouders, die uit en door de ouders worden gekozen. Eén van de personeelsleden en de directeur vergaderen een aantal keer per jaar met de AC.

 

 

Feitjes

192

leden lokale schoolvereniging