Nieuwsbericht

Nieuwsbrief maandag 23 november 2020

Door Karin Meijer

BESTE OUDER(S),

SCHOOLONTWIKKELING

Aanstaande woensdag hebben we als team een studiemiddag. Helaas kunnen we niet met hele team samenkomen, maar online is er gelukkig wel veel mogelijk. We zijn met onze schoolontwikkeling in het tweede jaar van krachtig lesgeven en samenwerken op de Prins Maurits. Afgelopen schooljaar hebben we hard gewerkt aan het implementeren van het Expliciete Directe Instructiemodel. Aan het begin van dit schooljaar konden we vieren dat dit model echt is ingevoerd in alle groepen. Wat zien wij zelf terug bij het geven van instructie? Onze leerkrachten gaven hierop o.a. de volgende reacties: 

  • De kinderen zijn betrokken omdat een EDI les zoveel leermomenten biedt
  • Edi geeft een duidelijke structuur
  • Openheid en groei naar de goede les
  • Het leren van en met elkaar, het samenwerken, het geven en vragen van hulp is vanzelfsprekender geworden
  • Wat de kinderen leren is zichtbaar op onze leerwanden

We hebben in eerdere nieuwsbrieven al geschreven over wat EDI is, maar toch nog een keert in het kort:

We werken in alle groepen volgens het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). Een EDI-les heeft altijd een aantal vaste onderdelen, zoals het benoemen van het lesdoel, het activeren van voorkennis en het uitleggen en begeleid inoefenen van nieuwe leerstof. 

De bedoeling van lesgeven volgens het EDI-model is dat alle kinderen in de klas de doelen halen die de leerkracht heeft gesteld. We hebben hoge verwachtingen van ieder kind. Om dit te bereiken controleert de leerkracht tijdens het lesgeven steeds het begrip van de kinderen. 

In de klas kun je zien dat we met het EDI-model werken. Zo staan de lesdoelen altijd op het bord, heeft elke leerkracht een bakje met beurtstokjes waarop de namen van de kinderen staan en hebben de kinderen wisbordjes om tijdens de instructie mee te werken. Op deze manier zijn alle kinderen actief betrokken bij de les.

Door de lessen in te richten volgens het Expliciete Directe Instructiemodel worden alle kinderen gezien door de leerkracht. Ze merken dat ze de leerstof beheersen en krijgen vertrouwen in zichzelf.

Aanstaande woensdag dus de volgende stap voor het team. Het  uiteindelijke doel is dat zich kinderen meer eigenaar gaan voelen van hun eigen leren.  Woensdag gaan we met name aan de slag met het werken met periodedoelen, controle van begrip en formatief assessment. 

In een volgende nieuwsbrief meer over dit onderwerp! En vraag uw kinderen er eens naar.

VAN DE MR

Woensdag 18 november jl. heeft de MR een online vergadering gehouden. Fijn dat we, met Betsy Biemond als nieuw lid van de oudergeleding, weer compleet waren.

Tijdens die vergadering is de verantwoording van de ouderbijdrage 2019-2020 besproken en goedgekeurd. Ook hebben wij het bedrag voor dit schooljaar 2020-2021 weer vastgesteld op €40,00 per kind met een maximum van €100,00 per gezin. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die wij volledig besteden aan het onderwijs aan de kinderen. Heeft u nog geen machtiging afgegeven voor deze bijdrage, dan kunt u deze machtiging alsnog opvragen bij onze administratie. Wilt u inzicht in de besteding van de ouderbijdrage, dan kunt u deze inzien bij de directeur.

Hartelijke groet van de MR

OLIEBOLLENACTIE WOORD EN DAAD

Rond deze tijd van het jaar wordt altijd de oliebollenactie voor Woord en Daad gehouden. Helaas kon door de maatregelen tegen het coronavirus de krentenbrodenactie in het voorjaar niet doorgaan. Ook nu hebben we hier nog mee te maken en kunnen we de verkoping niet zo organiseren zoals we gewend zijn. Toch willen we graag, nu de nood wereldwijd zo groot is, zoeken naar mogelijkheden om geld voor Woord en Daad op te halen. Daarom gaan we oliebollen verkopen op 28 november DV. De oliebollen worden verkocht in zakjes van 5 stuks voor €4,--. Dit keer willen we u de mogelijkheid geven om vooraf oliebollen te bestellen en deze op zaterdagochtend 28 november tussen 9.30 en 12.00 uur af te halen aan de Peuterdijk 54/Schenkeldijk 2 te Herkingen. We kunnen hierbij goed afstand van elkaar houden en vragen u hierbij met gepast geld te betalen.

De opbrengst van deze actie is voor het thema “Toekomst voor straatkinderen in Ethiopië”. In de hoofdstad van Ethiopië leven meer dan 11.000 kinderen op straat. Woord en Daad helpt via de partnerorganisatie Hope for Justice om deze kinderen op te vangen in opvangcentra, waar ze naast onderdak en voedsel ook (psychologische) hulp krijgen om uiteindelijk terug naar huis te kunnen.

Gezien uw en jullie grote betrokkenheid en hulp bij de acties van Woord en Daad in het verleden, hopen we dat velen een bestelling zullen doorgeven. Vertel het door en zie ook de berichtgeving in de plaatselijke media. Bestellingen kunt u doorgeven op onderstaand telefoonnummer, uiterlijk tot en met dinsdag 24 november. Namens Woord en Daad hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Willemienke Bal en Geke van Gurp

Woord en Daad Goeree-Overflakkee 

Tel. 06 – 21 20 47 17

e-mail: actiewoordendaadgo@gmail.com

www.woordendaadgo.nl 


TER HERINNERING

25 november Vrije middag alle leerlingen. School uit om 12:00 uur

25 november Groepen 1 vrij

30 november Start Sintweek groep 1 en 2

4 december Sintfeest groep 3-8

4 december Vrije middag alle leerlingen. School uit om 12:00 uur

 

Voor alle data geldt: Deo Volente

Namens het team een hartelijke groet,

Karin Meijer, directeur